דורון - בורבין משרד עורכי דין טלפון 03-5256665 פקס 03-6204969
ראשיאודות המשרדפסקי דיןחקיקהקבלת חוות דעתפניות למשרד
פסקי דין
חקיקה
דיני ביטוח
דיני עבודה
קבלת חוות דעת
דורון בורבין - צוות המשרד

דיני עבודה

חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א- 1951
חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א- 1951
בחוק זה, מגדיר המחוקק מהם שעות העבודה והמנוחה של העובד. החוק מגדיר את זכויות העובד מבחינת משך הזמן העבודה המותר למעביד להעסיק ביום/שבוע עבודה את העובד ומהן שעות המנוחה המגיעות. למעט אותם ארועים/מקרים המאפשרים חריגה מהוראות החוק, ההוראות הן קונגטיביות באופיין. בנוסף, החוק מפרט דרכי הפיקוח והעונשים שיוטלו על מעביד.
המשך
הסכם קיבוצי כללי לביטוח פנסיוני מקיף במשק - 2007
הסכם קיבוצי כללי לביטוח פנסיוני מקיף במשק - 2007
הסכם קיבוצי כללי (מסגרת) לביטוח פנסיוני מקיף במשק בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי ואגף הפנסיה, הביטוח ושוק ההון. ההסכם יכנס לתוקפו ביחד עם צו הרחבה, אשר ירחיב את הוראותיו על כלל מקומות העבודה במשק. ההסכם וצו ההרחבה יחולו על כמיליון עובדים שאין להם הסדר פנסיוני.
המשך
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (הפחתה של סכומי העיצום הכספי), תשס"ח - 2007
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (הפחתה של סכומי העיצום הכספי), תשס"ח - 2007
בתקנות אלה ניתנת הסמכות למפקח על הביטוח להפחית את סכום העיצום הכספי שיכול להיות מושת על מבטח או סוכן תאגיד שלא הגישו למפקח דוחות והודעות כנדרש בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, בהתקיים מס' נסיבות המפורטות בתקנה זו.
המשך
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (הפחתה של סכומי העיצום הכספי), תשס"ח-2007.
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (הפחתה של סכומי העיצום הכספי), תשס"ח-2007.
  בתקנות שהותקנו על ידי שר האוצר ניתנה הסמכות למפקח על הביטוח להפחית את סכום העיצום הכספי שיכול להיות מושת על מבטח או סוכן תאגיד שלא הגישו למפקח דוחות והודעות כנדרש בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981; זאת בהתקיים מס' נסיבות המפורטות בתקנה.
המשך
צו הרחבה בענף התעשייה במסגרת לביטוח פנסיוני מקיף בתעשייה לפי חוק הסכמים קיבוציים התשי"ז – 1957
צו הרחבה בענף התעשייה במסגרת לביטוח פנסיוני מקיף בתעשייה לפי חוק הסכמים קיבוציים התשי"ז – 1957
צו הרחבה שהוצא מטעם שר התמ"ת להסכם הפנסיה המקיפה שנחתם בן ההסתדרות לבין התאחדות התעשיינים ואשר משמעותו הנה, כי מעתה הסכם הפנסיה חל לא רק על מפעלים הקשורים עם התאחדות התעשיינים, אלא גם על מפעלים נוספים שאינם חברים בהתאחדות. ההסכם יחול על כל מפעלי התעשייה בישראל המעסיקים לפחות 20 עובדים.
המשך
הסדר קרנות הפנסיה לאחר ההחלטה בועדת הכספים - 2003
הסדר קרנות הפנסיה לאחר ההחלטה בועדת הכספים - 2003
הסדר קרנות הפנסיה לאחר ההחלטה בועדת הכספים. ההסדר מפרט הנושאים השונים שבהסדר, לרבות, שיטת חישוב הפנסיה, שיעור דמי הגמולים, מגבלת גידול שכר, גיל פרישה ועוד. בנוסף, במסגרת ועדת הכספים, ניתנה התייחסות גם לגבי התקנון האחיד, מישור הסיוע הממשלתי ומישור השקעת הכספים.
המשך
12345
סה"כ: 34 פריטים
כל הזכויות שמורות © דורון - בורבין 2011 WiseGroup בניית אתרים
פסקי דין
חקיקה
דורון בורבין
אודות המשרד
קבלת חוות דעת
פניות למשרד
רח' יד חרוצים 12, מגדל קרסו, תל אביב 67778.
טלפון03-5256665
פקס03-6204969
אימיילoffice@db-law.co.il