דורון - בורבין משרד עורכי דין טלפון 03-5256665 פקס 03-6204969
ראשיאודות המשרדפסקי דיןחקיקהקבלת חוות דעתפניות למשרד
פסקי דין
חקיקה
דיני ביטוח
דיני עבודה
קבלת חוות דעת
דורון בורבין - צוות המשרד

דיני עבודה

חוק פיצויי פיטורים תשכ"ג-1963
חוק פיצויי פיטורים תשכ"ג-1963
החוק דן בזכותו של עובד שפוטר לקבלת פיצויי פיטורין. מהי תקופת העבודה המינימאלית לצורך קבלת פיצויי פיטורין וחישוב גובהם. מהם פיטורים שלא יוכלו לפגוע בזכות עובד לקבלת פיצויים. המצבים שונים בהם יראו בנסיבות העניין את העובד כמי שפוטר כגון מעביד שנפטר, מצב בריאותי טיפול בילד וכד' או מקרים בהם התפטר עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה. חובת ניהול קופת גמל. פטירת המעביד מתשלום פיצויים וזכות ראשונית לעובד על נושי מעביד לענין תשלום פיצויי פיטורים.
המשך
חוק הגנת השכר תשי"ח-1958
חוק הגנת השכר תשי"ח-1958
החוק קובע חובת תשלום במזומן לעובד, אך מתיר גם קבלת חלק מתשלום השכר בשווה כסף. המותר/האסור לכלול בשכר, דרכי התשלום ומועדיהם. הגנה על שכר עבודה שחל עליו עיקול/שעיבוד על דרך קביעת חישוב סכום מינימום שיש להשאיר לעובד. כן דן החוק בתשלומי קצבה ומועדיהם. החוק קובע פיצוי מוגדל בגין הלנת שכר/פיצויי פיטורין/קצבה ומועד התיישנות לתביעת פיצויים זו . לבי"ד שיקול שלא להטיל פיצויי הלנה. קביעת זכותו של מעביד לניכויים מסויימים מתשלום השכר. מעמד המדינה כמעביד ושמירת זכויות המגיעות לעובד בהתחלף המעביד.
המשך
חוק הסכמים קיבוציים תשי"ז-1957
חוק הסכמים קיבוציים תשי"ז-1957
המחוקק מגדיר, בין היתר, סוגים שונים של הסכמים קיבוציים, מי הם הצדדים להסכמים קיבוציים, אופן החלתם של הסכמים קיבוציים גם על צדדים אחרים ו/או ענפים שונים במשק, לרבות צווי הרחבה, חובת היות הסכם קיבוצי בכתב והדרישה לרישום הסכם קיבוצי. כן מתייחס החוק להיקף הוספת ו/או גריעת זכויות שבדין במסגרת ההסכם הקיבוצי - מה ניתן ומה אסור. בחוק ניתנות סמכויות לשר העבודה להתקין תק' מכוחו של חוק זה.
המשך
חוק עבודת נשים תשי"ד-1954
חוק עבודת נשים תשי"ד-1954
המחוקק קובע סוגי עבודות אסורות ו/או מוגבלות, שעל מעביד אסור לחייב אישה לעסוק בהן, מפאת סכנה לבריאותן. החוק קובע זכויותיה של אשה בהריון במקום העבודה, לרבות החופשה המגיעה לה והגנתה מפני פיטורין. החוק מכיר במצב של חופשה גם בגין טיפול בילד מאומץ וכך גם לגבי עובדת שקיבלה למשמורתה ילד כהורה מיועד לפי הוראות חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו-1996. החוק דן בפיקוח ובענישה לגבי מעביד המפר את הוראות החוק.
המשך
חוק עבודת נוער, תשי"ג-1953
חוק עבודת נוער, תשי"ג-1953
החוק מעגן ומגן על זכויות נוער עובד. החוק קובע מי זכאי לעבוד ואת הזכויות המגיעות, לרבות שעות עבודה ומנוחה ומהי עבודה מותרת/אסורה והיכן מותר/אסור לעבוד - הכל בהתאם לגילו של העובד. קביעת חובת בדיקות רפואיות בעבודות מסויימות ומשך תקופת העסקה המותרת. הצורך בהכוונה מקצועית, איסור העסקת לילה ואי פגיעה בזכויות עבודה של נוער לומד ועובד. החוק דן בדרכי פיקוח וענישה. ישנה חובת פיקוח גם על הורי הנער.
המשך
חוק החניכות, תשי"ג-1953
חוק החניכות, תשי"ג-1953
החוק קובע כי לא יועבד נער במקצוע אלא כחניך (אלא כן הוא בעל תעודת גמר ע"פ הורואות החוק). החוק קובע דרכי ותקופת החניכות, כמות החונכים המותרת במקום העבודה, חובות המעביד להיות חונך ואיסור דרישת תשלום בגין החניכות. החוק מגןעל זכויות החניכות של נער שהגיע ל-18. דרכי הניהול, הדיווח ופיקוח של מעביד חונך. תשלום שכר מינימום ופירוט חובות החניך ואימתי יתבטל/יופסק הקשר בין המעביד לחניך. שיעורי מקצוע שחובה להעבירם והמבחנים שעל החניך לעבור. החוק דן ביצירת ועדת חניכות, דרכי עבודתה, פיקוח וענישה.
המשך
חוק חופשה שנתית, תשי"א- 1951
חוק חופשה שנתית, תשי"א- 1951
החוק קובע זכותו של עובד לחופשה שנתית. מפורטים הקריטריונים ודרך החישוב לימי החופשה שעובד צובר במהלך עבודתו. החוק מפרט מקסימום אפשרות ימי צבירה של חופשות שעובד רשאי לצבור. החוק מאפשר חלף ימי חופשה בדרך של תשלום מצד המעביד. החוק קובע דרכי פיקוח וענישה למעביד שאינו מאפשר לעובד לנצל את ימי החופשה המגיעים לו. החוק מנסה לעודד הן את העובד ואת המעביד לנצל את ימי החופשה המגיעים לעובד, בין היתר, על ידי יצירת אי כדאיות כלכלית במימוש חלף ימי חופשה.
המשך
12345
סה"כ: 34 פריטים
כל הזכויות שמורות © דורון - בורבין 2011 WiseGroup בניית אתרים
פסקי דין
חקיקה
דורון בורבין
אודות המשרד
קבלת חוות דעת
פניות למשרד
רח' יד חרוצים 12, מגדל קרסו, תל אביב 67778.
טלפון03-5256665
פקס03-6204969
אימיילoffice@db-law.co.il