דורון - בורבין משרד עורכי דין טלפון 03-5256665 פקס 03-6204969
ראשיאודות המשרדפסקי דיןחקיקהקבלת חוות דעתפניות למשרד
פסקי דין
חקיקה
דיני ביטוח
דיני עבודה
קבלת חוות דעת
דורון בורבין - צוות המשרד

דיני עבודה

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח-1998
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח-1998
המחוקק מאפשר לעובד להיעדר מעבודתו עד 6 ימים בשנה על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, בשל מחלת בן הזוג. החוק מגדיר מהו בן זוג חולה.
המשך
חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח- 1998
חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח- 1998
מטרת חוק זה הנה, לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים. החוק מגדיר מהי הטרדה מינית והתנכלות והדין והעונש שיחולו על מבצע ההטרדה. כן קובע החוק כי הטרדה הנה גם עוולה אזרחית ברת תביעה נזקית בבית המשפט. החוק מטיל חובה על מעביד לנקוט באמצעים סבירים למנוע קיומה של הטרדה במקום העבודה, לרבות הוצאת תקנון (מעל כמות מסוימת של עובדים) המכיל כללי התנהגות נאותים. ביה"ד לעבודה מוסמך לדון ע"פ חוק זה.
המשך
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998
מטרת החוק להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, לעגן זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בכל תחומי החיים, לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים ובכך, לאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות תוך מיצוי מלוא יכולתו. החוק מגדיר מהו אדם מוגבל ואת הצורך בקיום העדפה מתקנת. החוק קובע מתן הזדמנות שווה בעבודה ובייצוג. החוק מגן על מתלונן, קובע את בי"ד המוסמך והעונשים שיוטלו. כן מעגן החוק, חובת נגישות לאמצעי תחבורה ציבורית. החוק קובע קיומה של נציבות ואת המנגנון הנדרש.
המשך
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו-1996
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו-1996
החוק קובע כי עובדת ועובד המועסקים אצל אותו מעביד באותו מקום עבודה, זכאים לשכר שווה בעד אותה עבודה, עבודה שווה בעיקרה או עבודה שוות ערך. ביכולתו של ביה"ד האיזורי לעבודה, ע"פ בקשת הצדדים, או מרצונו הוא, למנות מומחה לניתוח עיסוקים, אשר ייקבע האם העבודות שבמחלוקת הן אותן עבודות, עבודות שוות בעיקרן או עבודות שוות ערך, לפי הענין. החוק קובע מהם הגורמים עליהם חל החוק, מי הם הגורמים הרשאים להגיש תובענות בגין אי קיום הוראות החוק וקובע תקופת התיישנות לתביעה ע"פ הוראות חוק זה.
המשך
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996
החוק קובע כי לשר העבודה והרווחה הסמכות להחליט ע"פ הוראות חוק זה, מי רשאי לעסוק כקבלן כוח אדם, מהם התנאים לקבלת הרשיון, התנאים להפסקת הרשיון ודרכי הערעור על החלטה כאמור. החוק קובע חובת דיווח על קבלן כוח אדם לגבי מצבת העובדים שברשותו. החוק דורש קבלת רשיון מיוחד למבקש להעסיק עובדים זרים. בנוסף, מפרט החוק, דרכי העסקת העובד, אימתי ייחשב כעובד של הקבלן ואימתי כעובד של המעסיק שפנה לקבלן כח האדם. חובות הקבלן ושמירת זכויות העובדים ושמירת דינים קיימים. סנקציות בגין הפרה, מי הוא ביה"ד המוסמך ודרכי פיקוח.
המשך
חוק-יסוד: חופש העיסוק -1994
חוק-יסוד: חופש העיסוק -1994
המחוקק מעמיד את ערך חופש העיסוק, במעמד עיקרון על, בקובעו חוק זה כחוק יסוד. בין היתר, קובע החוק כי לא ניתן לפגוע בזכות ו/או בחופש העיסוק ו/או בהוראות חוק זה, אלא ברוב מיוחד, בתנאים מיוחדים ולזמן מוגבל ובאופן חקיקה מסויים.
המשך
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד-1993
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד-1993
המחוקק מתיר לעובד שלו או לבן זוגו הורה שמלאו לו 65 שנים, זכות לזקוף עד ששה ימים בשנה של היעדרות בשל מחלת ההורה, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, ובלבד שבן זוגו הינו עובד ושלא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו לפי חוק זה. החוק מגדיר מהו "הורה חולה".
המשך
12345
סה"כ: 34 פריטים
כל הזכויות שמורות © דורון - בורבין 2011 WiseGroup בניית אתרים
פסקי דין
חקיקה
דורון בורבין
אודות המשרד
קבלת חוות דעת
פניות למשרד
רח' יד חרוצים 12, מגדל קרסו, תל אביב 67778.
טלפון03-5256665
פקס03-6204969
אימיילoffice@db-law.co.il