דורון - בורבין משרד עורכי דין טלפון 03-5256665 פקס 03-6204969
ראשיאודות המשרדפסקי דיןחקיקהקבלת חוות דעתפניות למשרד
פסקי דין
חקיקה
דיני ביטוח
דיני עבודה
קבלת חוות דעת
דורון בורבין - צוות המשרד

דיני עבודה

חוק שיווי זכויות האשה, תשי"א- 1951
חוק שיווי זכויות האשה, תשי"א- 1951
החוק מגדיר זכויות שוות בין אשה לגבר בתחומים שונים המפורטים בחוק. במקרים מסויימים, מתיר החוק קיומה של העדפה מותרת/מתקנת. החוק דן בזכויות קנין של האשה, מעמדה כאפוטרופוס טבעי וקובע שיוייון חברתי בין המינים, לרבות חינוך השכלה ועוד. לכל אשה הזכות להגן על גופה ולהתגונן מפני אלימות. החוק מחייב ייצוג הולם לנשים בתפקידים ציבוריים.
המשך
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה - 2005
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה - 2005
  החוק אוסר על אדם לעסוק בשיווק פנסיוני, אלא אם כן הוא (1) בעל רישיון סוכן ביטוח, בענף ביטוח פנסיוני או (2) בעל רישיון סוכן שיווק פנסיוני שהוא עובד של גוף מוסדי (חברת ביטוח, קרן פנסיה או קופת גמל) או גוף מוסדי על ידי סוכן ביטוח פנסיוני או סוכן שיווק פנסיוני. מטרת החוק הבטחת ייעוץ הוגן ומקצועי נטול ניגוד אינטרסים, שיינתן לפרט לגבי הדרך והאופן שכדי לו להשקיע להבטחת עתידו.
המשך
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה - 2005
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה - 2005
  בחוק מערכת סדורה של הוראות לניהול קופות הגמל למיניהן במדינת ישראל. הוראות החוק באות להסדיר את מכלול כללי ההתנהגות של בעלי התפקידים השונים, בעלי הזכויות ובעלי החובות הנוגעים בקופות גמל, לרבות עמיתים, מעבידים, קופות לכל סוגיהן, מנהלי קופות, נאמנים וחברות ניהול. בין היתר, נקבעו בחוק הוראות בכל הקשור לאפשרות הבחירה בין קופות הגמל השונות אשר מצויות בשוק הגמל במדינת ישראל.
המשך
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002
המחוקק מחייב מעביד למסור לעובד, לא יאוחר משלושים ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו, הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי העבודה של העובד. החוק מציין את הפרטים שעל המעביד לרשום בהודעה וכן את העונש שיחול על מעביד, אשר אינו פועל בהתאם להוראות החוק.
המשך
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001
החוק קובע חובת הודעה ומועדי הודעה מוקדמת לעובד/מעביד על התפטרות/פיטורין. המעביד רשאי במתן הודעה מוקדמת לפטור את העובד מנוכחות במקום העבודה ובלבד שימשיך לשלם את שכרו כרגיל עד לכניסת מועד הפיטורין לתוקפו. החוק מפרט מה דינו של מי שלא נתן הודעה מוקדמת. על המעביד להנפיק בכתב הודעה על סיום יחסי העובד והמעביד בינהם.
המשך
חוק השוואת זכויות פנסיה לאלמן ולאלמנה, התשס"א-2000
חוק השוואת זכויות פנסיה לאלמן ולאלמנה, התשס"א-2000
החוק קובע כי במקום בו נקבעה בתקנון של קופת גמל לקצבה, פנסיית שאירים בשיעור מסוים מהשכר הקובע לאלמן, ופנסיית שאירים בשיעור אחר מהשכר הקובע לאלמנה, יהיו זכאים האלמן והאלמנה, למרות האמור בתקנון, לפנסיית שאירים בשיעור זהה מהשכר הקובע של כל אחד מהם לפי השיעור הגבוה הקבוע בתקנון.
המשך
חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), התש"ס-2000
חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), התש"ס-2000
המחוקק קובע זכאות של עובד לזקוף עד שבעה ימים בשנה של היעדרות על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו,בשל טיפולים או בדיקות הקשורים להריון בת זוגו, או בשל לידה של בת זוגו.
המשך
12345
סה"כ: 34 פריטים
כל הזכויות שמורות © דורון - בורבין 2011 WiseGroup בניית אתרים
פסקי דין
חקיקה
דורון בורבין
אודות המשרד
קבלת חוות דעת
פניות למשרד
רח' יד חרוצים 12, מגדל קרסו, תל אביב 67778.
טלפון03-5256665
פקס03-6204969
אימיילoffice@db-law.co.il