דורון - בורבין משרד עורכי דין טלפון 03-5256665 פקס 03-6204969
ראשיאודות המשרדפסקי דיןחקיקהקבלת חוות דעתפניות למשרד
פסקי דין
חקיקה
דיני ביטוח
דיני עבודה
קבלת חוות דעת
דורון בורבין - צוות המשרד

דיני ביטוח

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי הצמדה בחוזה לביטוח חיים), התשמ"ב-1982
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי הצמדה בחוזה לביטוח חיים), התשמ"ב-1982
תקנות שהוצאו על ידי שר האוצר, הקובעות את דרך ואופן חישוב ריבית והצמדה המגיע למבוטח מהמבטח בקרות האירוע שבגינו הוצאה הפוליסה. התקנות מגדירות מהן סוגי הפוליסות הנכנסות לגדר הכינוי "פוליסות ביטוח חיים" עליהן חלה תקנה זו.
המשך
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח), התשמ"ב- 1981
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח), התשמ"ב- 1981
שר המסחר והתעשייה בתפקידו כממלא מקום שר האוצר, התקין תקנות המרחיבות ומוסיפות תנאים לחוזי הביטוח, המטילות חובות על המבטח במקרי ביטוח שונים, בפוליסות הביטוח השונות. בין היתר כוללות התקנות קציבת מועדים לתשלום בקרות מקרה ביטוח, קבלה ושחרור, קביעת דרך חישוב דמי ניהול בניהול השקעות בפוליסת חיים ודרישת חובת דיווח למבוטחים.
המשך
צו הפיקוח על עסקי ביטוח (פקדונות), התשמ"ב-1981
צו הפיקוח על עסקי ביטוח (פקדונות), התשמ"ב-1981
הצו שהוצא ע"י שר התעשיה והמסחר במסגרת תפקידו כממלא מקום שר האוצר, קובע, בין היתר, את גובה סכומי הפקדונות שחייב מבטח העוסק בביטוח, להפקיד לפי סוגי ענפי הביטוח השונים. כן מבדיל הצו, בין גובה ההפקדות הנדרשות למבטח ישראלי לבין מבטח מחו"ל לבין מבטחים מורשים. הצו מתייחס למועדי ההפקדה, לשאלת הצמדת הפקדונות וקובע פקדון ייחודי לביטוח העוסק בנזקי טבע בחקלאות.
המשך
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (סדרי דין בערעור), התשמ"ב-1981
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (סדרי דין בערעור), התשמ"ב-1981
תקנות שהוצאו ע"י שר המשפטים הקובעות דרכי הגשת ערעור, לרבות צורת הערעור והמועד להגשתו, על החלטות שקיבל המפקח על עסקי הביטוח ע"פ סמכות שניתנה לו בסעיפים שונים שבחוק הפיקוח על עסקי הביטוח.
המשך
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי דין וחשבון - שינויים במדד), התשמ"א-1981
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי דין וחשבון - שינויים במדד), התשמ"א-1981
תקנות שהוצאו ע"י שר האוצר המורות למבטח לכלול בביאורים לדין וחשבון הכספי השנתי שלו, ולדין וחשבון הכספי השנתי המאוחד שלו עם חברות הבת שלו, מידע על השפעת השינויים בכוח הקניה של המטבע הישראלי על התוצאות העסקיות ועל מצב ההון והעודפים; השינויים ייקבעו על פי השינויים שחלו במדד המחירים לצרכן. כן קובעות התק' את דרך הפירוט החשבונאי שיש לעשות ואת הביאורים שיש להוסיף ע"פ התקנות וע"פ כללי לשכת רואי החשבון. בתק' ישנן תוספות המורות כיצד לבצע את ההוראות כאמור. [בקישור לתק' הושמטו התוספות].
המשך
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (צורת הפוליסה ותנאיה), תש"ם- 1980
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (צורת הפוליסה ותנאיה), תש"ם- 1980
תק' שהוצאו ע"י שר האוצר, הקובעות את מבנה הצורה והתוכן של פוליסת הביטוח. בין היתר, חובת המבטח להבליט תנאי הגבלה בפוליסה וכן כיצד ואיך יירשמו וייקבעו תנאים להגנת רכוש בפוליסה לביטוח רכוש ועוד.
המשך
תקנות הפיקוח על עסקי-ביטוח (רשיון לסוכן-ביטוח), תשכ"ט-1969
תקנות הפיקוח על עסקי-ביטוח (רשיון לסוכן-ביטוח), תשכ"ט-1969
תקנות שהוצאו ע"י שר האוצר, הקובעות את הדרך והתנאים לקבלת רשיון סוכן ביטוח. בין היתר, נקבע בתקנות, מי זכאי להוציא רשיון, תקופת ההתמחות הנדרשת והבחינות השונות שעל מבקש הרשיון לעבור ומתי. כן, דנות התקנות במועד הנדרש לחידוש הרשיון. בנוסף, מפורטת חובת הדיווח של העוסק בביטוח על המתמחה.
המשך
123456
סה"כ: 40 פריטים
כל הזכויות שמורות © דורון - בורבין 2011 WiseGroup בניית אתרים
פסקי דין
חקיקה
דורון בורבין
אודות המשרד
קבלת חוות דעת
פניות למשרד
רח' יד חרוצים 12, מגדל קרסו, תל אביב 67778.
טלפון03-5256665
פקס03-6204969
אימיילoffice@db-law.co.il