דורון - בורבין משרד עורכי דין טלפון 03-5256665 פקס 03-6204969
ראשיאודות המשרדפסקי דיןחקיקהקבלת חוות דעתפניות למשרד
פסקי דין
חקיקה
דיני ביטוח
דיני עבודה
קבלת חוות דעת
דורון בורבין - צוות המשרד

דיני ביטוח

צו חוזה הביטוח (קביעת סוגי עסקאות עליהן לא יחול החוק), התשמ"ו- 1986
צו חוזה הביטוח (קביעת סוגי עסקאות עליהן לא יחול החוק), התשמ"ו- 1986
הצו שהוצא ע"י שר המשפטים, מוציא מתחולת חוק חוזה הביטוח, חוזי ביטוח שמתקשרת בהם קופת גמל לקיצבה כמבטח וכן מוצאים מתחולת החוק, חוזים לביטוח יהלומים ומתכות יקרות, לרבות ביטוח מלאי, העברה, משלוחים בהעברה אישית וביטוח נאמנות.
המשך
הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), התשמ"ה- 1985
הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), התשמ"ה- 1985
הודעת שר האוצר על קביעת ענפי ביטוח וסיווג עסקי הביטוח השונים בענפים שנקבעו.
המשך
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי), התשמ"ה-1984
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי), התשמ"ה-1984
תקנות שהותקנו ע"י שר האוצר והקובעות שמירת עתודות כספיות לעוסקים בעסקי הביטוח. התקנות מאבחנות בין סוגי הפוליסות השונות מועדי ההפרשה השונים ודרכי החישוב הנדרשים לשמירת עתודות כספיות.
המשך
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי הפרדת חשבונות ונכסים של מבטח ביטוח חיים), התשמ"ד-1984
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי הפרדת חשבונות ונכסים של מבטח ביטוח חיים), התשמ"ד-1984
תקנות שהוצאו ע"י שר האוצר, המורות למבטח העוסק גם בהוצאת פוליסות ביטוח חיים, לנהל בחשבון נפרד את כל הניהול החשבונאי, הפיננסי והבנקאי משאר הפוליסות השונות שעוסק בהן המבטח. כן מפרטות התקנות את דרך ואופן ניהול החשבון של כספי פוליסות ביטוח החיים.
המשך
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (קביעת אחידות מטבע בחוזי ביטוח ודמי ביטוח באשראי), התשמ"ד-1984
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (קביעת אחידות מטבע בחוזי ביטוח ודמי ביטוח באשראי), התשמ"ד-1984
תקנות שהוצאו ע"י שר האוצר, הקובעות כי בחוזה ביטוח, יינקבו הסכומים לתשלום הפוליסה, בסוג מטבע יחיד ואחיד. כן מורות התקנות כי למבטח המוציא חוזה ביטוח, יש אפשרות לפרוס תשלומי פוליסת הביטוח באופנים השונים, המפורטים בתקנות וכי חלה עליו חובה לפרט את אופן התשלומים המוצעים, לרבות הפרשי הצמדה וריבית בגין פריסת תשלומי פוליסת הביטוח למבוטח.
המשך
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשמ"ד-1984
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות), התשמ"ד-1984
תקנות שהוצאו ע"י שר האוצר, הקובעות תשלום אגרות לאלה העוסקים בעסקי ביטוח, חישוב גובה האגרות, מועד תשלומם ומי חייב ומי פטור מתשלום מלא האגרות או חלקן. בנוסף, מפרטות התקנות סמכויות המפקח על הביטוח לפטור עוסק בעסקי ביטוח מתשלום האגרה ו/או מחלקה.
המשך
צו חוזה הביטוח (אי-תחולת הוראות החוק), התשמ"ד-1983
צו חוזה הביטוח (אי-תחולת הוראות החוק), התשמ"ד-1983
הצו שהוצא ע"י שר המשפטים, מוציא את הסעיפים 57 ו-61(ב) לחוק חוזה הביטוח מתחולה, בקרות אירועים של נזקי טבע וחקלאות.
המשך
123456
סה"כ: 40 פריטים
כל הזכויות שמורות © דורון - בורבין 2011 WiseGroup בניית אתרים
פסקי דין
חקיקה
דורון בורבין
אודות המשרד
קבלת חוות דעת
פניות למשרד
רח' יד חרוצים 12, מגדל קרסו, תל אביב 67778.
טלפון03-5256665
פקס03-6204969
אימיילoffice@db-law.co.il