דורון - בורבין משרד עורכי דין טלפון 03-5256665 פקס 03-6204969
ראשיאודות המשרדפסקי דיןחקיקהקבלת חוות דעתפניות למשרד
פסקי דין
חקיקה
דיני ביטוח
דיני עבודה
קבלת חוות דעת
דורון בורבין - צוות המשרד

דיני ביטוח

חוק חוזה הביטוח תשמ"א-1981
חוק חוזה הביטוח תשמ"א-1981
החוק דן בהגדרת היחסיים המשפטיים והחוזיים ובמערך הזכויות והחובות שבין מבטח, מבוטח, מוטב וצד ג'. כן דן החוק, מהם התנאים לבטלות ו/או ביטול התחייבות הצדדים לחוזה הביטוח האחד כלפי השני; מועדי התיישנות המונעים הגשת תובענה כנגד מבטח, אי קיומה של התחייבות ביטוחית וסנקציות שניתן לתבוע ע"פ הוראת חוק זו.
המשך
חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981
חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981
החוק דן במינוי ובסמכויות המפקח על הביטוח, בתנאים השונים הנדרשים לעסוק בעסקי הביטוח וכיצד יתנהלו עסקי ביטוח ודרכי הפיקוח והביקורת הנדרשים, על אלה המנהלים עסקי ביטוח.
המשך
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א-1981
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א-1981
החוק מגדיר מיהם הגורמים המפקחים על המבטחים, דרכי מינויים וסמכויותיהם. החוק מגדיר תחומי השירותים הפיננסיים אשר המבטחים רשאים להציע, סוגי הרישוי וכיצד ינתנו או יבוטלו.  היקף רישוי סוכן הביטוח ובמה הוא רשאי לעסוק בתחום מתן השירות הפיננסי למי מותר ולמי אסור לעסוק בתיווך בביטוח. מהם סוגי המינופים הפיננסיים שניתן להציע וכיצד יש לפקח על עסקי הביטוח בתחום זה. דרכי הדיווח וסוגי הדוחות של המבטחים להציג. החובה להפריד עסקי ביטוח חיים וכיצד יש על מבטח לסיים את עסקי הביטוח. דרכי הפיקוח והבדיקה בשמירה על יכולת מבטח לקיים התחייבויות ועל ניהול תקין. בחוק ישנו פרק מיוחד לגבי קרנות פנסיה ותיקות - מינוי מנהל מיוחד, תכניות הבראה וסיוע ממשלתי ועוד.
המשך
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח בריאות קבוצתי) תשס"ט-2009
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח בריאות קבוצתי) תשס"ט-2009
תקנות שהותקנו על ידי שר האוצר הקובעות את הכללים החלים לגבי מוציא פוליסת ביטוח חיים קבוצתית. התקנות קובעות את סוגי הפוליסה שלגביהן ניתן להוציא ביטוח חיים קבוצתי. כן קובעות התקנות מי רשאי להוציא פוליסה כאמור ואילו חובות חלות עליו כמוציא הפוליסה. התקנות מגדירות בנוסף, צירוף מבוטחים, דרך קביעת גובה דמי הביטוח, מתן מסמכים למבוטח, דרך מתן הודעות למבוטח בכל הנוגע לשינויים, חידושים וביטולים בפוליסה שהוצאה, תקופת הביטוח ועוד. מועד תחילת החוק מתאריך 1 ביולי 2010 והוא גם כלפי חוזה ביטוח בריאות קבוצתי שחודשו למרות שמועד כריתתם הראשוני היה קודם להוראות תקנות אלה.
המשך
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (הפחתה של סכומי העיצום הכספי), תשס"ח - 2007
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (הפחתה של סכומי העיצום הכספי), תשס"ח - 2007
בתקנות אלה ניתנת הסמכות למפקח על הביטוח להפחית את סכום העיצום הכספי שיכול להיות מושת על מבטח או סוכן תאגיד שלא הגישו למפקח דוחות והודעות כנדרש בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, בהתקיים מס' נסיבות המפורטות בתקנה זו.
המשך
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (הפחתה של סכומי העיצום הכספי), תשס"ח-2007.
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (הפחתה של סכומי העיצום הכספי), תשס"ח-2007.
בתקנות שהותקנו על ידי שר האוצר ניתנה הסמכות למפקח על הביטוח להפחית את סכום העיצום הכספי שיכול להיות מושת על מבטח או סוכן תאגיד שלא הגישו למפקח דוחות והודעות כנדרש בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981; זאת בהתקיים מס' נסיבות המפורטות בתקנה.
המשך
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח אובדן כושר עבודה קבוצתי) תשס"ז-2006
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח אובדן כושר עבודה קבוצתי) תשס"ז-2006
תקנות שהותקנו על ידי שר האוצר הקובעות את הכללים החלים לגבי מוציא פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה קבוצתי. התקנות קובעות מי רשאי להוציא פוליסה כאמור ואילו חובות חלות עליו כמוציא הפוליסה. התקנות מגדירות בנוסף, תנאי הפוליסה וההצטרפות אליה, קביעת גובה דמי הביטוח, אופן התשלום, מתן מסמכים למבוטח, דרך מתן הודעות למבוטח בכל הנוגע לשינויים, חידושים וביטולים בפוליסה שהוצאה, תקופת הביטוח, מתן דין וחשבון, ניהול רישומים ועוד. התקנות יחולו על חוזים לביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתי שייכרתו החל במועד התחילה של התקנות ועל חידוש לחוזים לביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתי שייעשו החל באותו מועד, אף אם נכרתו לפניו, בכפוף לחריג המצויין בסוף התקנות.
המשך
123456
סה"כ: 40 פריטים
כל הזכויות שמורות © דורון - בורבין 2011 WiseGroup בניית אתרים
פסקי דין
חקיקה
דורון בורבין
אודות המשרד
קבלת חוות דעת
פניות למשרד
רח' יד חרוצים 12, מגדל קרסו, תל אביב 67778.
טלפון03-5256665
פקס03-6204969
אימיילoffice@db-law.co.il