דורון - בורבין משרד עורכי דין טלפון 03-5256665 פקס 03-6204969
ראשיאודות המשרדפסקי דיןחקיקהקבלת חוות דעתפניות למשרד
פסקי דין
חקיקה
דיני ביטוח
דיני עבודה
קבלת חוות דעת
דורון בורבין - צוות המשרד

למפקח על הביטח הסמכות להפחית סכום עיצום כספי

בתקנות1 שהותקנו על ידי שר האוצר ניתנה הסמכות למפקח על הביטוח להפחית את סכום העיצום הכספי שיכול להיות מושת על מבטח או סוכן תאגיד שלא הגישו למפקח דוחות והודעות כנדרש בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-21981, זאת בהתקיים מס' נסיבות המפורטות בתקנה.

פרק ט1 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), הדן בעיצום כספי וקנס אזרחי, קובע כי במקום בו היה למפקח יסוד סביר להניח כי מבטח או סוכן תאגיד או כל אדם אחר החייב לפי אותו החוק, לא הגישו למפקח דוחות והודעות, רשאי הוא להטיל עיצום כספי בסכומים המפורטים בחוק והמתעדכנים מפעם לפעם על ידיו.

התקנות נותנות למפקח, בהתקיים תנאים מסויימים, להפעיל שיקול דעתו ולפחית גובה סכום העיצום הכספי.

כך, בין היתר, אם המפר לא הפר אותה ההוראה בעבר יופחת גובה העיצום כדי 70%. אם הופרה ההוראה שלוש פעמים, יופחת גובה סכום העיצום כדי 35% בלבד. אם המפר הפסיק את ההפרה מיוזמתו ודיווח עליה למפקח יופחת גובה העיצום כדי 5%. הפחתות נוספות מפורטות בהרחבה בתקנות אלה.

עם זאת, המפקח אינו רשאי להפחית מסכום העיצום הכספי שיעור שונה מהשיעור הנקוב המנוי לצד הנסיבות המפורטות בתקנות.

כן נדרש המפקח להגיש אחת לשנה ליועץ המשפטי לממשלה או למי שהוא יורה דין וחשבון על השימוש בסמכותו והטעמים שבשלהם ניתנה ההפחתה מכוח תקנה זו.

לצפייה בתקנות הקש/י על הע"ש 1 שבתחתית העמוד

לצפייה בחוק הקש/י על הע"ש 2 שבתחתית העמוד

_________________

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (הפחתה של סכומי העיצום הכספי), תשס"ח-2007.
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981.

לטופס פנייה לקבלת חוות דעת על שיוכו של מפעל להסכם קיבוצי »
Share
כל הזכויות שמורות © דורון - בורבין 2011 WiseGroup בניית אתרים
פסקי דין
חקיקה
דורון בורבין
אודות המשרד
קבלת חוות דעת
פניות למשרד
רח' יד חרוצים 12, מגדל קרסו, תל אביב 67778.
טלפון03-5256665
פקס03-6204969
אימיילoffice@db-law.co.il