דורון - בורבין משרד עורכי דין טלפון 03-5256665 פקס 03-6204969
ראשיאודות המשרדפסקי דיןחקיקהקבלת חוות דעתפניות למשרד
פסקי דין
חקיקה
דיני ביטוח
דיני עבודה
קבלת חוות דעת
דורון בורבין - צוות המשרד

דיני ביטוח

הוראות המפקח בביטוח חיים מעקרות את כוחו של המבטח
הוראות המפקח בביטוח חיים מעקרות את כוחו של המבטח
29. פניית המפקח לקבלת תגובת חב' הביטוח בדבר קביעת כללים חדשים בפוליסות ביטוח חיים משולבות בחיסכון, הכוללים, בין היתר, הגבלת תקופת החיתום לחודשיים שלאחריה יכנס הביטוח לתוקף אוטומטית ושינויים בהמרת הקיצבה בבעלות העמית על פולסת ביטוח המנהלים הגבלת ריסק זמני בביטוח מנהלים ל- 24 חודשים ועוד. הכללים החדשים ייכנסו לתוקפם החל מ- 1.1.2007.
המשך
דיווח עמלות המשולמות על ידי גופים מוסדיים
דיווח עמלות המשולמות על ידי גופים מוסדיים
10. חוזר גופים מוסדיים 2007-9-19 של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון, אשר מטרתו הינה להסדיר את הדיווח של הגופים המוסדיים, בגין תשלום דמי עמילות ועמלות הפצה. חוזר זה כולל מבנה ואופן הדיווח אשר יוגש לממונה. תחילתן של הוראות חוזר זה בגין דיווח עמלות לשנת 2007 ואילך. הוראות חוזר ביטוח 2005-1-5 בוטלו.
המשך
תקרת גובה והגבלת מתנות והטבות למבוטחים ולעמיתים
תקרת גובה והגבלת מתנות והטבות למבוטחים ולעמיתים
9. טיוטאת חוזר 2007-105 של המפקח על הביטוח, הקובעת תקרת גובה מקסימאלית לערך הענקת מתנות יקרות למבטחים ולעמיתים. כוונת טיוטאת החוזר למנוע פגיעה כתוצאה מפרסום מטעה בדבר המתנה, כאילו היא ניתנת בחינם או ללא תנאים; וכן ע'מ למנוע פגיעה ביכולתם של מבוטחים או עמיתים להשוות בין תנאי עסקה הכוללת את המתנה והתמורה הנדרשת בה ובין תנאי עסקה דומה ללא המתנה. חוזר זה יחליף את חוזר ביטוח 1998/13 'מתנות יקרות ערך למבוטחים'. החוזר ייכנס לתוקף החל מ- 1 באפריל 2008.
המשך
למפקח על הביטח הסמכות להפחית סכום עיצום כספי
למפקח על הביטח הסמכות להפחית סכום עיצום כספי
8. בתקנות שהותקנו על ידי שר האוצר ניתנה הסמכות למפקח על הביטוח להפחית את סכום העיצום הכספי שיכול להיות מושת על מבטח או סוכן תאגיד שלא הגישו למפקח דוחות והודעות כנדרש בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ'א-1981; זאת בהתקיים מס' נסיבות המפורטות בתקנה.
המשך
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) תשס"ה-2005
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) תשס"ה-2005
בחוק מערכת סדורה של הוראות לניהול קופות הגמל למיניהן במדינת ישראל. הוראות החוק באות להסדיר את מכלול כללי ההתנהגות של בעלי התפקידים השונים, בעלי הזכויות ובעלי החובות הנוגעים בקופות גמל, לרבות עמיתים, מעבידים, קופות לכל סוגיהן, מנהלי קופות, נאמנים וחברות ניהול. בין היתר, נקבעו בחוק הוראות בכל הקשור לאפשרות הבחירה בין קופות הגמל השונות אשר מצויות בשוק הגמל במדינת ישראל
המשך
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה - 2005
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה - 2005
החוק אוסר על אדם לעסוק בשיווק פנסיוני, אלא אם כן הוא (1) בעל רישיון סוכן ביטוח, בענף ביטוח פנסיוני או (2) בעל רישיון סוכן שיווק פנסיוני שהוא עובד של גוף מוסדי (חברת ביטוח, קרן פנסיה או קופת גמל) או גוף מוסדי על ידי סוכן ביטוח פנסיוני או סוכן שיווק פנסיוני. מטרת החוק הבטחת ייעוץ הוגן ומקצועי נטול ניגוד אינטרסים, שיינתן לפרט לגבי הדרך והאופן שכדי לו להשקיע להבטחת עתידו.
המשך
חוק הפיקוח על עסקי ביטוח (תיקון מס' 12), התשס"ד-2004
חוק הפיקוח על עסקי ביטוח (תיקון מס' 12), התשס"ד-2004
תיקון מס' 12 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח ותיקון לפקודת מס הכנסה המביאים שינויי מיסוי משמעותיים בהפרשות לתנאים סוציאליים -ביטוח, פנסיה וקופ"ג. בין היתר, מתייחס התיקון להסדר קרנות הפנסיה ולתקרות סכומי ההפרשות השונים, עדכון תקרות ההכנסה בפק' מס הכנסה וגובה שיעור הוצאה מוכרת למעביד ברכישת ביטוח אבדן כשר עבודה. תחילת החוק 1/7/2004. לגבי כספים שקיבל עובד מאובדן כושר עבודה החל משנת מס 2005.
המשך
12345
סה"כ: 40 פריטים
כל הזכויות שמורות © דורון - בורבין 2011 WiseGroup בניית אתרים
פסקי דין
חקיקה
דורון בורבין
אודות המשרד
קבלת חוות דעת
פניות למשרד
רח' יד חרוצים 12, מגדל קרסו, תל אביב 67778.
טלפון03-5256665
פקס03-6204969
אימיילoffice@db-law.co.il